“Serce mam biało-czerwone” 2023/2024

REGULAMIN

I Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej

Serce mam biało-czerwone

obowiązujący w roku szkolnym 2023/2024

 

Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej Serce mam biało-czerwone, zwany dalej „konkursem” ma charakter edukacyjny i popularyzatorski.
 2. Do najważniejszych celów konkursu należy:
 • upamiętnienie i uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem
  przez Polskę niepodległości,
 • kształtowanie postawy patriotycznej wśród dzieci i młodzieży,
 • popularyzowanie piękna i wartości kultury narodowej,
 • uświadomienie szczególnej roli poezji w upamiętnianiu wydarzeń historycznych,
 • rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci
 • promocja talentów,
 • uwrażliwianie na piękno języka ojczystego,
 • rozwijanie potrzeby aktywnego udziału w  życiu wspólnoty lokalnej.
 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 2. Dla zwycięzców zostały przewidziane nagrody rzeczowe.
 • 2
 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem.
 • 3
 1. Projekt został objęty Patronatami Honorowymi: Starosty Rzeszowskiego, Wójta Gminy Krasne oraz IPN OBEN w Rzeszowie.

 

Zasady uczestnictwa w konkursie

 • 4
 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych powiatu rzeszowskiego (z wyłączeniem miasta powiatowego Rzeszów).
 2. Konkurs jest dwuetapowy i przeprowadzony zostanie w dwóch grupach wiekowych:
 • uczniowie klas 1-4,
 • uczniowie klas 5-8.
 1. Szkoła może zgłosić tylko jednego uczestnika w każdej grupie wiekowej.
 2. Zgłoszenia do konkursu mogą być wyłącznie indywidualne.
 3. Akces winien zawierać:
 • wskazanie autora i tytułu recytowanego utworu poetyckiego,
 • informację o potrzebie wykorzystania podkładu muzycznego.
 1. W dniu finału powiatowego konkursu uczeń (lub jego opiekun) jest zobowiązany przedłożyć:
 • kartę zgłoszenia podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych
 • formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisany przez rodziców
  lub opiekunów prawnych.

(Wzory tych dokumentów dołączone są do niniejszego regulaminu.)

 

Zgłoszenia

 • 5
 1. Rejestracja szkół: do 25 października 2023 r. Zgłoszenia uczestnika do konkursu należy dokonać elektronicznie, wchodząc w link:

https://forms.gle/86a5BGC1Pe7HBZdWA

 1. Osobą do kontaktu jest: p. Iwona Rządecka – Mikołajczyk, tel. 504-17-22-99,
  e-mail: sercemam.konkurs@gmail.com

 

Etapy konkursu

 • 6
 1. Konkurs obejmuje 2 etapy:
 2. a) I etap konkursu – eliminacje wewnątrzszkolne:
 • ma na celu wyłonienie w macierzystej placówce po jednym przedstawicielu z każdej grupy wiekowej,
 1. b) II etap konkursu – finał:
 • ma na celu wyłonienie zwycięzców konkursu recytatorskiego w poszczególnych grupach wiekowych,
 • odbędzie się 6 listopada 2023 r. w sali widowiskowej GOKiB w Krasnem
  o godz. 9.30.

 

Wymagania konkursowe

 • 7
  1. Każdy uczestnik indywidualny recytuje z pamięci wybrany przez siebie utwór poetycki
   o tematyce patriotycznej, wpisujący swoim charakterem w obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
  2. Dopuszczalne jest deklamowanie wiersza z wykorzystaniem podkładu muzycznego jako tła.
  3. Nie dopuszcza się śpiewu.
  4. Maksymalny czas występu: 5 minut.
  5. Nadesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

Tryb oceny recytacji konkursowych. Nagrody

 • 8
 1. Występy konkursowe ocenia jury powołane przez Organizatora.
 2. O składzie komisji decyduje Organizator konkursu.
 3. Członkami jury mogą być osoby niebędące pracownikami lub współpracownikami Organizatora.
 4. Komisja powołana przez Organizatora w czasie trwania finału konkursu będzie brała
  pod uwagę:
 • stopień opanowania pamięciowego utworu,
 • interpretację artystyczną wiersza,
 • dykcję,
 • ogólne wrażenie artystyczne.

 

 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 6 listopada 2023 r.
 2. Laureatami (uczestnicy, którzy zajmą miejsca I-III) w poszczególnych kategoriach konkursowych zostaną uczestnicy wskazani przez jurorów (tj. osoby, które zdobyły kolejno największą liczbę punktów).
 3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
 4. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie (które mogą być wysłane do macierzystej szkoły uczestnika w późniejszym terminie).
 5. Jury konkursu zobowiązane jest do sporządzenia protokołu po zakończeniu eliminacji.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nagrodzenia osób, które decyzją jury nie zostały laureatami konkursu.
 7. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 6 listopada 2023 r. podczas ogłoszenia wyników konkursu.
 • 9
  1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na publikację wizerunku (zdjęcia), imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły, którą reprezentuje uczestnik.
 • 10
 1. Uczestnik konkursu (lub oboje rodzice opiekunowie prawni w przypadku uczestników niepełnoletnich) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U.2015 poz. 2135 ze zm.).
 2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu/ rodziców/opiekunów prawnych uczestników jest Organizator.
 3. Uczestnik konkursu (lub oboje rodzice / opiekunowie prawni w przypadku uczestników niepełnoletnich) podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 • 11
 1. Uczestnik konkursu (lub oboje rodzice opiekunowie prawni w przypadku uczestników niepełnoletnich), przystępując do konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora oraz jego partnerów swoich danych osobowych w celach komunikacyjnych i organizacyjnych.
 2. Na zasadach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ.U.2015 poz. 2135 ze zm.) Uczestnik konkursu (lub oboje rodzice opiekunowie prawni
  w przypadku uczestników niepełnoletnich) ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 3. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w ustępie drugim niniejszego paragrafu, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

 

 

Postanowienia końcowe

 • 12
 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
 2. Wszelkie dokonane przez Organizatora zmiany Regulaminu stają się obowiązujące
  po opublikowaniu ich na stronie internetowej Organizatora.
 • 13
 1. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji ani zaskarżeniu.

 

Koordynatorki Konkursu

Jowita Baran

Marzena Fila

Iwona Rządecka-Mikołajczyk

 

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1- Karta zgłoszenia uczestnika do Konkursu.
 2. Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Regulamin I Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej “Serce mam biało-czerwone” na rok szkolny 2023/2024

 

Skip to content