Aktywna Tablica SPE

 

Nasza szkołą przystąpiła do programu „Aktywna Tablica SPE”.

Program Aktywna Tablica ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024. Zakłada on dofinansowanie placówek w celu zakupu pomocy niezbędnych do rozwoju kompetencji TIK w szkołach.

Program umożliwia stworzenie w szkole miejsca przeznaczonego do nauki i stymulowania rozwoju uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W ramach oferty „Aktywna Tablica SPE” szkoła zakupiła programy   tj. „Logopedia Pro”, „Dysleksja Pro” i „Dysleksja Pro. Poziom 2”, „Spektrum autyzmu Pro” i „Spektrum autyzmu Pro. Poziom 2”, „Percepcja słuchowa i przetwarzanie słuchowe Pro”, „Moc Emocji Pro” i „Moc Emocji Pro. Poziom 2” oraz 2 monitory interaktywne, słuchawki i mikrofony.

Programy te wykorzystywane są w pracy nauczycieli w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej: na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych,   rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne, socjoterapeutycznych, logopedycznych oraz rewalidacyjnych.

„Logopedia Pro”           

                                   

 

To doskonałe narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego – dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabo słyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym ADHD i ADD,  oraz dla uczniów ze spektrum autyzmu.

 

 

„Dysleksja Pro”   

                                

 

To pomoc dydaktyczna dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej – doskonali m.in. koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, grafomotorykę, logiczne myślenie, spostrzegawczość. Może być stosowany jako pomoc dydaktyczna do terapii dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się (dysleksja) oraz dla uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną (nauczanie liter i czytania).

 „Dysleksja Pro. Poziom 2”       

                               

 

Program wspomaga profilaktykę i terapię trudności w czytaniu i pisaniu, jest pomocny w kształtowaniu świadomości ortograficznej, poprawnej pisowni oraz czytania   ze zrozumieniem­. Przeznaczony jest dla uczniów z klas 4-8.

 

„Spektrum autyzmu Pro”       

                                     

 

 

To specjalistyczny program multimedialny dla nauczycieli i terapeutów przeznaczony do terapii dzieci ze spektrum autyzmu, w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Zestaw ćwiczeń multimedialnych uczy dzieci funkcjonowania społecznego, skutecznie pomaga w terapii zaburzeń komunikacyjnych i przełamywaniu zachowań stereotypowych. Stanowi wsparcie dla uczniów i pacjentów ze spektrum autyzmu, ale też dla wszystkich dzieci potrzebujących wspomagania rozwoju społeczno – emocjonalnego czy terapii psychologicznej.

 

„Spektrum autyzmu Pro. Poziom 2”

                                       

 

Jest specjalistycznym programem multimedialnym wspierającym terapię dzieci  w starszym wieku szkolnym i młodzieży ze spektrum autyzmu.

 

 

 

„Percepcja słuchowa i przetwarzanie słuchowe Pro”

         

 

Jest specjalistycznym programem multimedialnym dla dzieci i młodzieży w wieku   6 –15 lat, wspomagający terapię wyższych funkcji słuchowych, w tym centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD). Celem programu jest rozwijanie umiejętności słuchowych, języka i komunikacji oraz stymulowanie możliwości poznawczych dziecka. Zaburzenia te towarzyszą wielu deficytom.

 

„Moc Emocji Pro”    

                                     

 

Jest programem o potwierdzonej skuteczności, pozwalającym na rozpoznawanie  i efektywne zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci w zakresie ich emocji  i funkcjonowania społecznego. To doskonała pomoc dydaktyczna na zajęcia edukacyjne w klasach I-III, zajęcia socjoterapeutyczne oraz zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

„Moc Emocji Pro. Poziom 2” 

                                     

Jest przeznaczony do pracy wychowawczej i socjoterapeutycznej z uczniami w wieku 10–15 lat. To narzędzie do pracy z uczniami wymagającymi terapii psychologicznej,  w tym nieśmiałymi i izolującymi się od rówieśników, z młodzieżą z zaniżoną samooceną, obniżoną motywacją do nauki czy trudnościami w koncentracji uwagi. Program wspiera w pracy z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Ze względu na szeroki zakres oddziaływania może być używany w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Skip to content