AKTYWNA TABLICA

Nasza szkoła w roku 2017 z sukcesem przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „AKTYWNA TABLICA”. Złożony przez naszą szkołę wniosek został pozytywnie rozpatrzony i monitor interaktywny z oprogramowaniem wzbogacił w lutym 2018 bazę urządzeń TIK w naszej szkole. Jesteśmy pewni, że podjęte działania pozytywnie wpłyną na podniesienie efektów kształcenia w naszej placówce.
Głównym celem Rządowego programu „Aktywna tablica” jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania ITC oraz upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów. W dzisiejszej szkole potrzebne są metody aktywizujące ucznia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Narzędzia cyfrowe z dostępem do internetu pozwalają na takie działania i tworzą warunki do zmiany w sposobach nauczania. Monitor interaktywny jest bardzo chętnie wykorzystywany w trakcie prowadzonych zajęć i sprawia, że lekcje są ciekawsze, wzrasta też motywacja uczniów do nauki. Nasi uczniowie zyskali większe możliwości rozwoju poznawczego i społecznego oraz szansę na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Szczegółowe informacje o programie Aktywna Tablica na stronie: https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/aktywna-tablica


Skip to content