POMOC PP

GODZINY PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO W SZKOLE

 Justyna Zając

Poniedziałek

10:30 – 11:30

11:30 – 12:30 (dodatkowa godzina)

Wtorek 8:45 – 11:45
Środa 8:45 – 11:45
Czwartek PRZEDSZKOLE
Piątek 8:00 – 12:00

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

 Magdalena Chudzik

PONIEDZIAŁEK

9:00 – 13:30

WTOREK

8:00 – 13:45

(8.50- 9.35 – zaj. rozw. kompetencje emocjonalno- społeczne)

ŚRODA

8:00 – 12:30

(12.35- 13.20 – zaj. rozw. kompetencje emocjonalno- społeczne)

CZWARTEK

8:00 – 12:30

(12.30- 13.15 – zaj. rozw. kompetencje emocjonalno- społeczne)

PIĄTEK

8:00 – 11:30

(11.30- 12.30 – godz. dostępności dla rodziców)

 _____________

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

Tabaka Magdalena

 

Poniedziałek   8:30 – 12:30
Wtorek    PRZEDSZKOLE (8:30 – 13:30)
Środa    8:30 – 12:30
Czwartek   12:00-15:00

_______________

LOGOPEGA SZKOLNY, SURDOPEDAGOG
Katarzyna Paściak 

 

Poniedziałek   07:45 – 14:35
Wtorek    07:10 – 09:35 i 11:45 – 14:35
Środa    07:00 – 09:35 i 11:45 – 14:35
Czwartek   08:00 – 14:35
Piątek 07:45 – 08:45 i 11:45 – 14:35.

 

POMOC

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SZKOLE

Beneficjenci pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną obejmuje się uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami zachowania i emocji, szczególnie uzdolnionych, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych, chorych przewlekle, znajdujących się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, z niepowodzeniami edukacyjnymi,  zaniedbaniami środowiskowymi, trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi i wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

Inicjatorzy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Prawo inicjowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej posiadają uczniowie i ich rodzice, dyrektor szkoły, nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniami, pielęgniarki
i higienistki szkolne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, asystenci edukacji romskiej, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, kuratorzy sądowi, organizacje pozarządowe
i instytucje działające na rzecz dzieci i rodziny.

 

Podmioty udzielające pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają nauczyciele oraz specjaliści (psycholog, pedagog, pedagog specjalny, socjoterapeuta, logopeda, neurologopeda, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny) we współpracy z rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna obejmuje:

– rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów (określanie przyczyn ich niepowodzeń edukacyjnych i trudności w funkcjonowaniu, eliminowanie barier utrudniających im uczestnictwo w życiu szkoły);

– rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów, wspieranie ich potencjału rozwojowego (mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań, uzdolnień);

– podejmowanie działań mających na celu podnoszenie efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania uczniów w szkole;

– wspomaganie uczniów w wyborze kierunku dalszego kształcenia i zawodu.

 

 

Najważniejsze zadania specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

SPECJALIŚCI ZADANIA
Pedagog szkolny, psycholog ·         diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych;

·         inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

·         podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

·         udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

·         minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym;

·         współpraca z innymi podmiotami wspierającymi: poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, dyrektorem, pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną, asystentem edukacji romskiej, pomocą nauczyciela,pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny, kuratorem sądowym;

·         pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu oraz rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

Pedagog specjalny ·         współpraca z nauczycielami, wychowawcami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami.

·         współpraca z zespołem mającym opracować IPET;

·         rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

·         udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem;

·         dostosowanie sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych;

·         dobór metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów.

·         udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, uczniom i nauczycielom;

·         współpraca z innymi podmiotami wspierającymi.

Logopeda ·         diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy i poziomu rozwoju językowego uczniów.

·         prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

·         podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

·         wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Neurologopeda ·         diagnoza nieprawidłowości w rozwoju mowy lub nieprawidłowości, które pojawiły się w przypadku różnorodnych uszkodzeń mózgu;

·         prowadzenie terapii mowy.

Terapeuta pedagogiczny Organizowanie i prowadzenie terapii pedagogicznej, procesu szeregu długotrwałych oddziaływań nastawionych na:

·         pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych;

  • eliminowanie ujemnych konsekwencji tych trudności;
  • podwyższanie samooceny i motywacji dziecka do dalszego działania, do aktywnego podejmowania obowiązków szkolnych;
  • dążenie do wszechstronnego rozwoju jego zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.
Socjoterapeuta ·         udzielanie pomocy w formie poradnictwa, konsultacji, zajęć indywidualnych i grupowych;

·         wspomaganie młodzieży w rozwoju i funkcjonowaniu społecznym;

·         prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne;

·         pomoc w pokonywaniu trudności przez uczniów mających problemy osobiste, szkolne i życiowe;

·         organizowanie podczas spotkań takich sytuacji społecznych, które sprzyjać będą odreagowaniu napięć emocjonalnych i posłużą uczeniu się nowych umiejętności psychologicznych;

·         pomoc w lepszym funkcjonowaniu społecznym młodzieży (np. uczenie rozpoznawania emocji i wyrażania ich stosownie do sytuacji, poznawanie mechanizmów uzależnień, uczenie współdziałania
i współpracy w grupie).

Doradca zawodowy ·         diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
i zawodowe oraz gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie im tych danych.

  

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna podczas bieżącej pracy

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w trakcie bieżącej pracy z nimi, poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów. Działania te obejmują dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz metod i form pracy do aktualnych indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów.

 

Dostosowanie wymagań w zakresie dydaktycznym

Nauczyciele są zobowiązani dostosować wymagania edukacyjne do aktualnych, indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Dostosowanie polega na takim zmodyfikowaniu wprowadzanych treści, stosowanych metod pracy oraz organizacji procesu nauczania, aby umożliwić dzieciom realizację podstawy programowej w sposób zindywidualizowany, adekwatny do ich potrzeb i możliwości. Sposób i zakres dostosowania wymagań edukacyjnych powinien znaleźć odzwierciedlenie w Przedmiotowych Zasadach Oceniania opracowywanych przez nauczycieli.

 

Dostosowanie wymagań w zakresie oceny zachowania

Dostosowanie wymagań dotyczy również procesu oceniania zachowania. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić ich wpływ na jego funkcjonowanie. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w indywidualnych kryteriach oceny zachowania opracowanych przez wychowawcę dla ucznia z zaburzeniami rozwoju.

 

 

 AKTUALNOŚCI:

Zasady uczenia sie (PDF)

Internet (PDF)


MATERIAŁY MEN  – BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

cyberprzemoc_cz2 (1)

cyberprzemoc_seksting

zagrozenia-w-internecie1

zapobieganie-reagowanie-cyberpszemoc (1)

zapobieganie-reagowanie-gry-komputerowe (1)


https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/cyberbezpieczenstwo-w-szkolach-list-minister-edukacji-narodowej.html


Informacja na temat pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Szanowni Państwo!
Jeżeli Państwa dziecko napotyka na problemy w nauce, przejawia specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), sprawia trudności wychowawcze, ma dysfunkcje lub odchylenia rozwojowe może skorzystać z pomocy poradni- psychologiczno- pedagogicznej w celu wydania odpowiedniego dokumentu uprawniającego do korzystania z dostosowania warunków i form nauczania.
O badanie dziecka mogą wnioskować tylko rodzice (prawni opiekunowie) dziecka. Również rodzice dostarczają opinię do szkoły.
Istnieje również możliwość dostosowania warunków i formy do egzaminu gimnazjalnego.
Uczeń uprawniony do dostosowania to uczeń:
– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność;
– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym;
– posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;
– chory lub niesprawny czasowo ( zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza);
– posiadający opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią;
– który w roku szkolnym, w którym jest egzamin, był objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej, sytuację kryzysową lub traumatyczną ( pozytywna opinia rady pedagogicznej)
– cudzoziemiec, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (pozytywna opinia rady pedagogicznej).

Zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się przedkłada się dyrektorowi szkoły, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Krasnem znajduje się na terenie działania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie przy ul. Batorego 9, tel. 017-852-81-30. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.ppp1.rzeszow.edu.pl/
Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z oferty poradni najlepiej skontaktować się z pedagogiem szkolnym lub wychowawcą klasy.


Zachęcamy do lektury artykułów na ważne tematy.

LEWORĘCZNOŚĆ – artykuł

INTERNET, KOMPUTER … – artykuł

POSTAWY RODZICÓW – artykuł


Skip to content