SZCZĘŚLIWY NUMEREK

REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA

1. „Szczęśliwy numerek” jest losowany automatycznie przez dziennik elektroniczny Librus synergia. Losowanie obejmuje wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej 
2. Losowanie odbywa się codziennie o godz 18:00 .
3. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.
4. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z:
– odpowiedzi ustnej na ocenę,
– z pisania niezapowiedzianej kartkówki.
Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka.
5. „Szczęśliwy numerek” nie zwalnia od:
– pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych i kartkówek,
– wykonywania prac domowych (pisemnych i ustnych), z których uczeń może być oceniony,
– aktywnego udziału w lekcji (uczeń podlega ocenie),
– wykonywania obowiązków dyżurnego klasowego.
6. Odmowa pracy w czasie zajęć lub przeszkadzanie powoduje utratę przywileju „Szczęśliwego numerka” (decyduje nauczyciel danego przedmiotu).
7. „Szczęśliwy numerek” nie będzie losowany w terminie trzech tygodni przed klasyfikacją półroczną i roczną.
8. „Szczęśliwy numerek” nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.

Skip to content