SAMORZĄD UCZNIOWSKI


SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2022/2023

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Krasnem:

 

Wiktor Berłowski  – przewodniczący             

Natalia Leja  – z-ca przewodniczącego                     

Jan Marut – skarbnik    


PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ im.MIKOŁAJA KOPERNIKA W KRASNEM

NA ROK SZKOLNY 2022/23

 

 

Cele Samorządu Uczniowskiego:

Reprezentowanie ogółu uczniów.

Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.

Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.

Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

Zadania wychowawczo – profilaktyczne:

– inspirowanie i organizowanie życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły,

– reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego,

– propagowanie idei samorządności oraz wychowania w demokracji.

 

Samorząd Uczniowski działa w następujących obszarach:

 DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA:

poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach, informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu poprzez prowadzenie gazetki ściennej, umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnym profilu na Facebooku, współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym, diagnozowanie potrzeb, sporządzanie sprawozdań, organizacja wyborów przedstawicieli SU, popularyzowanie wiedzy o prawach dziecka;

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA:

uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie imprez okolicznościowych,  propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej, pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej, organizowanie okolicznościowych konkursów plastycznych.

Zadaniem opiekunów Samorządu Uczniowskiego jest:

– czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,

– pośredniczenie między uczniami a nauczycielami,

– doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.

Efekty działań przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły:

wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności, kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych, poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka i Ucznia, wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać, wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań  uczniów i potrzeb szkoły, pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału, reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej wobec Rady Pedagogicznej, stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej, wzrost empatii – podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących w szczególnie trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt.

 

Termin Zadanie Wykonawcy

(odpowiedzialni)

 

Wrzesień

2022

1.     Przeprowadzenie wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

2.     Przedstawienie Zarządu SU wszystkim uczniom szkoły na gazetce ściennej.

3.     Zorganizowanie dyskoteki z okazji Dnia Chłopaka-wybór Chłopaka z klasą.

4.     Sprzedaż cegiełek Fundacji „Pomóż                  i Ty”.

5.     Kontynuowanie  akcji zbierania nakrętek.

6.      „Pierwszy dzień jesieni” – ubieramy się na pomarańczowo.

7.     Zorganizowanie akcji losowania „Szczęśliwego numerka”.

8.     Wykonanie gazetek: „Witaj szkoło”, „Jesień”, „Dzień Chłopaka”.

Samorządy klasowe, opiekunowie SU,

Zarząd

K. Ptak, J. Rudka

K. Ptak,

Wolontariat

SU, wychowawcy

Opiekunowie SU

J. Rudka, K. Ptak

 

Październik

2022

 

1.     Obchody Święta KEN: koncert  życzeń, wręczenie nauczycielom samodzielnie wykonanych upominków.

Okolicznościowa gazetka na tablicy Samorządu.

2.     Konkurs na kulturalne wchodzenie do klasy „Nie krzyczymy, nie śmiecimy”            ( I tura)

Opiekunowie SU,

I.Rządecka-Mikołajczyk

Opiekunowie SU, Samorząd szkolny

Listopad

2022

1.     Wykonanie gazetki z okazji Święta Niepodległości na tablicy SU

2.     Dyskoteka andrzejkowa – przygotowanie wróżb oraz

zorganizowanie loterii fantowej na rzecz Samorządu Uczniowskiego (zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez SU).

3.     Zorganizowanie na terenie szkoły akcji „Góra Grosza”.

4.     Zorganizowanie charytatywnego kiermaszu świątecznego .

K. Ptak

M. Śląski, opiekunowie SU

Opiekunowie SU

Opiekunowie SU, nauczyciele plastyki, wych. świetlicy, wolontariat, wych. klas I-III

Grudzień

2022

1.     Wykonanie gazetki: Zima, Święty Mikołaj.

2.     Wykonanie gazetki Święta Bożego Narodzenia.

3.      „Pierwszy dzień zimy” – ubieramy się na biało- niebiesko.

J. Rudka

J. Rudka

SU, wychowawcy

Styczeń 2023 1.     Wykonanie gazetki z okazji Dnia Babci i Dziadka.

2.     Zorganizowanie konkursu na szaloną fryzurę i makijaż podczas balu karnawałowego.

I.   Rządecka- Mikołajczyk

Samorządy klas    IV- VIII, opiekunowie SU

Luty 2023 1.     Wykonanie gazetki walentynkowej.

2.     Zorganizowanie poczty walentynkowej.

3.     Sportowy turniej walentynkowy.

K. Ptak

SU, opiekunowie

M. Śląski

Marzec

2023

1.     Gazetka z okazji Dnia Kobiet.

2.      „Pierwszy dzień wiosny” –szkolny konkurs na najciekawsze przebranie.

3.       Konkurs na kulturalne wchodzenie do klasy „Nie krzyczymy, nie śmiecimy”          ( II tura)

J. Rudka

SU, opiekunowie

Samorządy klasowe, opiekunowie SU

Kwiecień

2023

1.     Gazetka – Święta Wielkanocne.

2.     Gazetka – wspomnienie o Janie Pawle II  ( 2 kwietnia –  rocznica śmierci)

3.     Dyskoteka w wiosennych barwach.

I.Rządecka- Mikołajczyk

K. Ptak

M. Śląski

Maj 2023 1.     Gazetka – 3 Maja.

2.     Gazetka Dzień Matki.

3.     Zbiórka darów dla dzieci z Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci z okazji Dnia Dziecka.

J. Rudka

I. Rządecka- Mikołajczyk

SU, wychowawcy klas I-VIII, wolontariat

 

 

Czerwiec

2023

1.     Gazetka – Dzień Dziecka.

2.     Gazetka – liczymy dni do wakacji.

3.     „Pierwszy dzień lata” – ubieramy się na żółto oraz zakładamy „śmieszne” okulary.

K. Ptak

SU, opiekunowie

 

 

 

 

Przewodniczący SU : Wiktor Berłowski 

Zastępca :Natalia Leja

Skarbnik: Jan Marut

 

                                                                                                                                               Opiekunowie: J. Rudka K. Ptak

  1. Rządecka- Mikołajczyk
  2. Śląski

 

*Ze względu na tryb pracy szkoły zaplanowane działania, akcje SU mogą ulec zmianie.

 

 

 

 

 

 

 

 


Skip to content