Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://krasne.edu.pl/wp/
Data publikacji strony internetowej: 2016-11-10.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-25.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-26.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące oraz nie korzystające z technologii asystujących:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu
  • podświetlenie tła
  • zmianę koloru na odcienie szarości
  • zmiana na negatyw
  • podkreślenie hiperłączy

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest K.Bysiewicz, administrator@krasne.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 172300306.[IP4]  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich


Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem, Krasne 742, 36-007 Krasne

Wejścia do budynku szkoły zaprojektowano od strony południowej oraz wschodniej. Istnieją dwa dostępne dla uczniów wejścia. Jedno z nich zaopatrzono w rampę, podjazd dla niepełnosprawnych. Do drugiego wejścia prowadzą tylko schody, prowadzące wprost z parkingu lub z chodnika.

W starej części szkoły istnieją 4 kondygnacje: piwnica z szatniami uczniów klas 1-5, do której prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych, parter, pierwsze piętro oraz drugie piętro. Aby dostać się na poziomy powyżej parteru, należy pokonać schody. Sala gimnastyczna znajduje się na parterze, z łatwym dostępem dla osób niepełnosprawnych.  Parter starej części szkoły jest połączone z parterem części nowej. Pomiędzy tymi częściami występują pochylnia. Nowa część obejmuje budynek dawnego gimnazjum i istnieją w niej również 4 kondygnacje: piwnica z szatniami uczniów klas 6-8, do której prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych, parter, pierwsze piętro oraz drugie piętro. Aby dostać się na poziomy powyżej parteru, należy pokonać schody. W tej części sala gimnastyczna znajduje się na pół piętrze, do której prowadzą wyłącznie schody. Szkoła, poza parterem, nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Szkoła nie posiada windy.  

Szkoła posiada pochylnie pomiędzy przejściem ze starej części szkoły do dawnego budynku gimnazjum. Szkoła nie dysponuje platformami, informacjami głosowymi, pętlami indukcyjnymi.

Miejsce takie znajduje się na parkingu od strony północnej i jest specjalnie oznakowane. Znajduje się w pobliżu wejścia do szkoły od strony wschodniej, do którego prowadzą tylko schody.

Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Skip to content