INNOWACJE PEDAGOGICZNE

Innowacje  pedagogiczne w Zespole Szklono – Przedszkolnym w Krasnem

 Oprócz codziennej zwykłej nauki w naszej szkole realizowane są innowacje pedagogiczne, zatwierdzone przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. To pomaga ubarwić rzeczywistość szkolną i nadaje jej nowy wymiar.


2019/2020


W ramach innowacji pedagogicznej pt. “Invite yourself to the world of languages” prowadzonej przez Magdalenę Kluz – Międlar, Aleksandrę Kołtoń oraz Katarzynę Ptak zrealizowano szereg działań mających na celu aktywizację uczniów do nauki języków obcych. Oto fotorelacja z niektórych lekcji 🙂Innowacja pedagogiczna „Z matematyką w świat” – podsumowanie pracy w roku szkolnym 2017/2018.
Głównym założeniem innowacji jest rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych, przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów z zakresu różnych dziedzin życia, a także rozwijanie pamięci i umiejętności abstrakcyjnego myślenia, logicznego rozumowania, interpretowania i analizowania danych. Na kółku uczniowie zapoznali się z historią matematyki, niektórymi twierdzeniami i ciekawostkami. Sami też poszukiwali informacji na interesujące ich tematy, tworzyli prezentacje, projekty, budowali modele brył. Urozmaiceniem zajęć były łamigłówki, zagadki i gry dydaktyczne. Spotykaliśmy się też w terenie, gdzie uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w praktyce. Obliczali pole i obwód boiska w celu skalkulowania kosztów zakupu siatki na ogrodzenie oraz nawierzchni. Młodzież obejrzała również ciekawe pokazy i eksperymenty z różnych dziedzin nauki, w tym matematyki podczas Pikniku Nauki  w Rzeszowie. Na zajęciach wykorzystywane były nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak monitor dotykowy, komputer czy tablet.  Urozmaiceniem zajęć były przygotowane przez BBC krótkometrażowefilmowe podróże do krainy matematyki – świata liczb, znaków i figur (filmy edukacyjne z serii „Kinematograf z plusem” oraz „Matematyka na faktach. Filmowe wyprawy  z M+”). Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę o różne możliwości wykorzystania TIK w matematyce. Zajęcia również przygotowywały uczniów do udziału w konkursach. W Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny jeden uczeń został wyróżniony. Efekty swojej pracy uczniowie mieli okazję zaprezentować na Pikniku Rodzinnym 9.06.2018r. w naszej szkole. Były to projekty: „Bryły Platońskie”, „Złota liczba”, „Wyszywanki matematyczne”, „Trójkąt Sierpińskiego”. Realizacja zajęć koła matematycznego „Z matematyką w świat” wpłynęła na wzrost wiedzy, umiejętności matematycznych i zainteresowań uczniów matematyką, a w szczególności jej praktycznym zastosowaniem.
 

Innowacje na rok szkolny 2017/2018


Innowacja pedagogiczna: „Ortografia wokół nas”

Autor: Elżbieta Zakorczmenna (nauczycielka języka polskiego)

Zakres i adresaci innowacji: innowacja realizowana będzie w szkole podstawowej przez trzy kolejne lata szkolne w kl. IV-VI. Adresowana jest do wszystkich uczniów w zespole klasowym, gdyż realizacja jej założeń odbywać się będzie na lekcjach języka polskiego. Działania objęte innowacją będą wplecione w proces dydaktyczno-wychowawczy, stanowiąc jego wsparcie z wykorzystaniem ortograficznych pomocy dydaktycznych przygotowanych specjalnie dla danej grupy uczniów.

Cel główny: uatrakcyjnienie nauki ortografii.

W innowacji proponuje się naukę ortografii w sposób tematyczny, gdyż ukazywanie faktów i zjawisk oraz ich naturalnych zależności kształtuje w umyśle dziecka scalony obraz świata. Uczniowie za pomocą różnych metod i form poznają nowe słowa, zasady pisowni i później je utrwalają. Ważną zasadą będzie zasada poglądowości, wyrażająca się właściwym doborem środków dydaktycznych. W pracy z uczniami będą wykorzystywane wszelkie okazje łączenia ortografii z ćwiczeniami słownikowo-frazeologicznymi i redakcyjnymi.


Innowacja pedagogiczna „Akademia Przyrodnicza”.

„ Bogaty jest taki człowiek,
dla którego świat
jest nieustannym odkrywaniem”
Georges Duhamel

 Innowacja ta  ma zachęcać uczniów do poszerzania wiedzy biologiczno-chemiczno- fizycznej  wszystkimi zmysłami. Przede wszystkim poprzez praktyczne działanie.

Zgodnie z podstawą programową   nauczyciele    biologii, chemii i fizyki

są zobowiązani do przeprowadzenia   doświadczeń na lekcjach, a także organizowania    zajęć    w   terenie.  Czas    lekcji       nie      pozwala       jednak     na przeprowadzenie    większej    liczby     doświadczeń,  czy    wyjść   w   teren, co powoduje, że umiejętność obserwacji, opisu oraz wyciągania wniosków nie jest na wysokim poziomie. Stąd pomysł stworzenia takiej innowacji, aby   uczniowie    mieli możliwość      uczestniczenia     w zajęciach.

Innowacja  „Akademia Przyrodnicza” jest realizowana na zajęciach kółka biologicznego przez panią Jolantę Ciupak i fizyczno-chemicznego przez panią Beatę Gajos. Zajęcia mają charakter stacjonarno-laboratoryjno-wyjazdowy. Zajęcia stacjonarne w głównej mierze są prowadzone w formie zajęć laboratoryjnych. Podczas spotkań uczniowie zapoznają się ze sprzętem laboratoryjnym, sami przeprowadzają doświadczenia, ucząc się przy tym bezpiecznego posługiwania i obchodzenia z substancjami chemicznymi. Prowadzone są liczne obserwacje i pokazy, uczniowie uczą się wyciągać wnioski. Zajęcia te pomagają młodzieży zrozumieć przerabiany materiał z lekcji, jak również poszerzają oni swoją wiedzę. Aby utrwalić świadomość uczniów na temat zdrowego odżywiania do szkoły na zajęcia kółka biologicznego została zaproszona dietetyczka– pani  mgr Marzena Morawska. Podczas spotkania wszyscy uczniowie usłyszeli wiele cennych informacji, dowiedzieli się co warto jeść, a co trzeba zdecydowanie odrzucić. Zajęcia mają również charakter wyjazdowy. W ramach współpracy z Ekoskopem uczniowie brali udział w III Rzeszowski Zlocie Owadów. Podczas zlotu wystąpili również na scenie ze skeczem „ Śmieci u Pawła i Gawła” oraz uczestniczyli w  happeningu pod hasłem „SOS dla Ziemi” . Skorzystali również z zaproszenia Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego  przy WSIZ w Rzeszowie, gdzie uczestniczyli w bardzo ciekawych warsztatach biologiczno- chemicznych i dietetycznych.  Wyjechali również na Uniwersytet Rzeszowski gdzie zapoznali się z pracą w prawdziwym laboratorium. Brali  udział w organizowanej przez wydział Biologiczno- Rolniczy Nocy Biologów. Uczestniczyli tam w wykładach, warsztatach i prezentacjach.

Zajęcia te cieszą się bardzo dużym powodzeniem wśród uczniów klas 7. Realizacja innowacji przewidziana jest na ten i przyszły rok szkolny.

Jolanta Ciupak, Beata Gajos


Innowacja pedagogiczna „Z matematyką w świat”.

Autor: Joanna Dziedzińska – nauczycielka matematyki.

Termin realizacji: wrzesień 2017 r. – czerwiec 2019 r.

Cel główny – rozwijanie zdolności  i  zainteresowań matematycznych  użytecznych w różnych dziedzinach  wiedzy oraz sytuacjach praktycznych.

Program zakłada atrakcyjność zajęć poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Ma pokazać, że komputer i Internet to przydatne narzędzia do rozwiązywania problemów matematycznych, a także źródło wiedzy o otaczającym nas świecie. Innowacyjność programu polega też na prowadzeniu różnorodnych zajęć praktycznych, wyjść w teren, rozwiązywaniu łamigłówek i wykorzystaniu gier edukacyjnych oraz programów komputerowych i ciekawych filmów.


Innowacja pedagogiczna z informatyki: „Zaprogramuj cyfrową przyszłość” 
Głównym motywem podjęcia się realizacji innowacji pedagogicznej z programowania jest nauczenie dzieci rozwiązywania problemów przy pomocy dostępnych narzędzi kształtując ich otwartość, aktywność, kreatywność oraz algorytmiczne myślenie. Zadaniem innowacji ma być również wspomaganie uczniów w rozpoznaniu i rozwijaniu ich własnych uzdolnień i zainteresowań.
W ramach dodatkowych zajęć dzieci będą się przygotowywać i brać udział w konkursach informatycznych, uczyć się programowania w językach wizualnych, zapoznają się z umiejętnością sterowania robotem, nauczą się wykorzystywać serwisy internetowe dla rozwoju programistycznych zainteresowań, swoje pierwsze napisane programy będą mogły omawiać w serwisie społecznościowym oraz skonfrontować swoje umiejętności na forum międzynarodowym.
Zajęcia mają pokazać dzieciom, że nauka programowania może być przyjemna i zajmująca.
Wczesny kontakt z programowaniem powinien przygotować je do nowych wyzwań cyfrowego społeczeństwa.

Barbara BaranW  roku szkolnym 2016/2017 realizowane były  następujące innowacje:


„Bądź z natury ekologiem. Poznaj przyrodę przez badanie i działanie”– innowacja programowa, realizowana z uczniami klas VI.

Autor: Jolanta Ciupak- nauczycielka przyrody.

Z codziennych obserwacji wynika, że uczniowie coraz częściej nie potrafią wykorzystać zdobytej wiedzy w praktyce. Proponowana innowacja pozwoli uczniom wykazać własną inicjatywę, zaangażowanie, systematyczność, umiejętność wykorzystania literatury, pracy w grupie, prowadzenia obserwacji i wywiadów. Dzięki tej innowacji uczniowie będą mogli zdobyte w czasie lekcji wiadomości wykorzystać do poszerzenia własnych horyzontów i zaspokojenia ciekawości.

Zagadnienia:

1. Ocena stanu środowiska mojej miejscowości- uczniowie będą mieć za zadanie ocenić stan powietrza atmosferycznego, wody i gleby w Krasnem w oparciu o zdobytą wcześniej wiedzę, dostępną literaturę i własne obserwacje.
2. Liczenie bocianów w Krasnem- dzieci policzą gniazda i bociany znajdujące się na terenie miejscowości.
3. Akcja „Nie wypalaj traw”- uczniowie opracują ulotki dotyczące zagrożeń, jakie niesie wypalanie traw, które później rozniosą mieszkańcom wsi.


“ORTOGRAFIA NA RÓŻNE OKAZJE”

Autor: Elżbieta Zakorczmenna – nauczycielka języka polskiego.


“TU MIESZKAM I ŻYJĘ-MOJE KORZENIE

Autor: Krystyna Ponulak – nauczycielka języka polskiego i historii.


“NAUKA GRY NA FLAŻOLECIE JAKO WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI PRAKTYCZNYCH, POZNAWCZYCH I SPOŁECZNYCH UCZNIÓW KLAS POCZĄTKOWYCH”

Autor: Dorota Kurecka-Wójcik – nauczanie wczesnoszkolne