INFO COVID-19


Ważne komunikaty COVID

Zawieszenie zajęć stacjonarnych:


1 d – 31.01.2022-03.02.2022
8 a – 26.01.2022-31.01.2022
7a – 24.01.2022-31.01.2022
4 a – 25.01.2022 – 28.01.2022
7c – 24.01.2022 – 28.01.2022
7 b – 24.01.2022 – 31.01.2022
8b – 20.01.2022 – 27.01.2022
3c – 18.01.2022 – 27.01.2022
3a – 17.01.2022 – 24.01.2022
1c – 19.01.2022 – 21.01.2022
1b – 12.01.2022 – 20.01.2022
8a – 18.11.2011 – 19.11.2021
7c – 15.11.2021 – 19.11.2021
8b – 09.11.2021 -15.11.2021
5b – 03.11.2021 – 8.11.2021
3c – 02.11.2021 – 8.11.2021
4a – 02.11.2021-6.11.2021


Zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych w 4a

Zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych w 3a

Zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych w 7b

Zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych w 7c

Zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych w 8b

Zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych w 3c

Zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych w 3a

Zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych w 1b

Zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych w 8a

Zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych w 7c

Zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych w 8b

Zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych w 5b

Zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych w 3c i 4 aPROCEDURY 
ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Krasnem

Aktualizacja na dzień 1 września 2021 r.WIADOMOŚCI ARCHIWALNE


Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W pozostałych przypadkach zostają utrzymane dotychczasowe zasady. CZYTAJ WIĘCEJ …
/18.03.2021/


REGULAMIN KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KRASNEM


Zarządzenie dyrektora szkoły o zawieszeniu zajęć w klasie 1c. /15.03.2021/


Zarządzenie dyrektora szkoły o zawieszeniu zajęć w klasie 3c. /03.03.2021/


W związku z długo wyczekiwanym powrotem uczniów klas I-III do nauki w formie stacjonarnej, od poniedziałku, 18 stycznia 2021 roku …


Zarządzenie Nr 16/2020
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnemz dnia 27.10.2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Krasnem … Zarządzenie o zawieszeniu zajęć 2a


Zarządzenie Nr 15/2020
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem z dnia 19.10.2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Krasnem … Zarządzenie o zawieszeniu zajęć 2bW związku z potwierdzonym przypadkiem zakażenia COVID 19  w klasie  IIB zawieszone zostają dla tej  klasy zajęcia stacjonarne w dniach 21-23 października.W związku z zawieszeniem zajęć w grupie OC Przedszkola w Krasnem w trosce o wspólne bezpieczeństwo prosimy  o  nie posyłanie  rodzeństwa dzieci z tej grupy  do szkoły w okresie od 19 do 24 października. Dziękujemy za Państwa odpowiedzialność!

Dyrekcja ZSP w Krasnem


PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Krasnem

Aktualizacja na dzień 12 października 2020 r.

            Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną dyrektor szkoły wprowadza zakaz spożywania drugich śniadań, owocowych i innych przekąsek oraz picia wszelkich napojów na korytarzach szkolnych, zarówno przed lekcjami, w trakcie przerwy jak i po zajęciach, a tym samym zakaz zdejmowania maseczek.

            Właściwym miejscem i czasem na zjedzenie drugiego śniadania są wyznaczone dla każdej klasy sale i przerwy, podczas których uczniowie w tych salach pozostają.

            Należy pamiętać o higienie podczas jedzenia i pozostawienie porządku na ławkach.


PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Krasnem

Aktualizacja na dzień 14 września 2020 r.

1. Z dniem 14.09.2020r. uchyla się/zmienia następujące zapisy obowiązujących procedur

§2 p.18 – otrzymuje brzmienie:

18. Wszyscy uczniowie pozostają przez cały czas trwania lekcji w jednej wyznaczonej sali, z wyjątkiem lekcji wf i informatyki.

§2 p.19 – otrzymuje brzmienie:

19. Uczniowie udający się na w/w zajęcia są zobowiązani do zachowania dystansu i unikania kontaktu. Na lekcje w sali 30 oraz sali gimnastycznej SP uczniowie czekają w holu gimnazjum.

§3 p.9

9. Lekcje we wszystkich klasach odbywają się w jednej wyznaczonej sali, z wyjątkiem lekcji wf i informatyki.

 • W czasie przerw opiekę nad uczniami pozostającymi w sali sprawuje nauczyciel przed swoją lekcją
 • Na przerwę – tylko w części korytarza obok zajmowanej sali – klasy wychodzą naprzemiennie:
  • po lekcjach o numerach nieparzystych (1.,3.,5.,7.) klasy z sal o numerach nieparzystych,
  • po lekcjach o numerach parzystych (2.,4.,6.) klasy z sal o numerach parzystych.

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Krasnem

Aktualizacja na dzień 7 września 2020 r.

1. Ze względu na obserwowane trudności z zachowaniem dystansu społecznego na terenie szkoły, decyzją dyrektora szkoły uczniowie klas 4-8 obowiązani są do zasłaniania ust i nosa (maseczki, przyłbice, szaliki) w przestrzeni wspólnej (hol, korytarze, szatnie) przed lekcjami, w czasie przerwy i po zajęciach.


Obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych dla klas 4-8.

Wprowadzamy obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic dla uczniów klas 4-8 przebywających na korytarzach szkolnych podczas przerw, przed i po lekcjach.

Taki obowiązek bezwzględnie dotyczy rodziców i osób pojawiających się w szkole z zewnątrz. Apeluję także do Państwa o ograniczenie czasu przebywania w szkole do niezbędnego minimum oraz zachowanie dystansu społecznego.

Dalsze kroki co do bezpieczeństwa zależeć będą od rozwoju sytuacji i sposobu przestrzegania procedur szkolnych.  

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19


PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Krasnem

Aktualizacja na dzień 1 września 2020 r.

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

1.   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Gminy Krasne, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.

2.   Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:

·    ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;

·      w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;

·      do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;

·      osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko w części korytarza prowadzącej do szatni; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły.

3.   Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

4.   Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.

5.   Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.

6.   Szkoła czynna jest w godzinach: od 6.30 do 16.30.

7.   Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w sekretariacie i w świetlicy.

8.   Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.

9.   Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.

10.  Sale, w których odbywają się zajęcia, są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.

§ 2

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów

1.   Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2.   Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) ustalonym wejściem o wyznaczonych godzinach. Uczniowie klas korzystających z szatni w budynku gimnazjum wchodzą do szkoły wejściem do tego budynku.

3.   Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

4.   Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić tylko do przedsionka szkoły. Wyjątek stanowią opiekunowie uczniów klas pierwszych, którzy przez miesiąc wrzesień mogą wejść do pomieszczeń szatni oraz korytarza na parterze,  zachowując zasady:

·         1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

·         dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

·         dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

·         opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5.   Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.

6.   Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 1,5 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

7.   Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

8.   Uczniowie powinni posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

9.   W trakcie zajęć uczniowie mogą dobrowolnie używać środków ochrony indywidualnej (maseczki, przyłbicy) z zachowaniem reżimu sanitarnego, z dezynfekcją włącznie.

10. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

11. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

12. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

13.   Każda grupa ma przypisany odrębny boks w szatni.

14.  Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze względu na stosowane procedury.

15. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

16.  Zawiesza się  do odwołania działalność sklepiku szkolnego.

17.  Uczniowie według ustalonego harmonogramu korzystają z obiadów na długich przerwach (po 3,4,5,6 lekcji). Rezygnuje się z przerwy na herbatę.

18.  Po dzwonku na przerwę uczniowie udają się pod salę, w której mają kolejną lekcję i tam spędzają przerwę, zachowując dystans społeczny. Na lekcje w salach 29 i 30 uczniowie czekają w holu gimnazjum. Nie mogą przemieszczać się po innych korytarzach. Konieczność opuszczenia korytarza uczeń sygnalizuje nauczycielowi dyżurującemu.

19. Uczniowie udający się na wybrane zajęcia (np. wf, informatyka ) są zobowiązani do zachowania dystansu i unikania kontaktu.

20. W czasie korzystania z toalety uczniowie powinni zachowywać dystans społeczny. Nie należy wchodzić do toalety grupami.

§ 3

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych

1.   Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.

2.   Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy).

3.   Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.

4.   Podczas wykonywania czynności służbowych wykonywanych bez kontaktu z osobami z zewnątrz  maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

5.   Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.

6.   Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.

7.   Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

8.   Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

9. Wszystkie lekcje w klasach I-III odbywają się w jednej sali z wyjątkiem zajęć informatyki i wychowania fizycznego.

10. Uczniowie kl. 1-3, którzy przed lekcjami korzystają ze świetlicy szkolnej, wchodzą do szkoły wyznaczonym  wejściem i po przebraniu się w szatni bezpośrednio udają do świetlicy.  Nauczyciele kl. 1 przed lekcjami odbierają uczniów ze świetlicy szkolnej, a następnie udają się z nimi do swoich sal z zachowaniem dystansu pomiędzy klasami.

11. W celu uniknięcia niekontrolowanych gromadzeń się uczniów na korytarzach wprowadza się zasady:

 • uczniowie rozpoczynający lekcje od godz. 8:00,którzy nie korzystają ze świetlicy szkolnej, powinni wejść na teren szkoły nie wcześniej niż o godz. 7:45;
 • uczniowie zaczynający lekcje w późniejszych godzinach powinni wchodzić na teren szkoły w trakcie przerwy poprzedzającej te zajęcia.

 12.W czasie zajęć nauczyciel może używać przyłbicy (maseczki).

13. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

14. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

15. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi temperaturę.

16. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

17.  Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych.

18. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

19.   Zaleca się:

·    utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,

·    dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,

·    dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,

·    dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,

·    czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw lub boisku co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z ww.

20.   Do obowiązków personelu obsługi należy także:

·    sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,

·    sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,

·    napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,

·    wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

21.  Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole odbywają się zgodnie z zasadami ogólnymi (dystans społeczny, zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja oraz częste mycie rąk).

 § 4

Organizacja zajęć wychowania fizycznego

1.     W sali gimnastycznej mogą przebywać maksymalnie dwie grupy ćwiczebne.

2.   Przybory do ćwiczeń  (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć wychowania fizycznego należy czyścić lub dezynfekować.

3.  W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.

4.   Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

5.   Zaleca się korzystanie przez uczniów z orlika szkolnego przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.

6.   Sprzęt  wykorzystywany podczas zajęć na orliku powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

7.    Orlik szkolny zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru uczniów i innych osób postronnych w trakcie trwania zajęć lekcji.

8.   Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć gry kontaktowe.

9.   Zespołowe gry sportowe (piłka nożna, koszykówka, siatkówka itp.) można będzie realizować po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/ opiekunów prawnych uczniów.

10. Korzystanie z szatni wf będzie dostosowane do wielkości pomieszczenia i z zachowaniem przepisowej maksymalnej możliwej ilości uczniów korzystających w tym samym czasie z szatni (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS).

§ 5

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść jedynie uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Należy wyznaczyć strefy dostępne tylko dla pracownika biblioteki, zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między bibliotekarzem i uczniem.  
 3. W jednym czasie w bibliotece może przebywać dwóch użytkowników.
 4. Należy wyznaczyć strefy dla osoby oddającej książki i osoby oczekującej na wypożyczenie. W każdej strefie może przebywać jedna osoba. Większa ilość chętnych winna oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej 1,5- 2 metrowej odległości.
 5. Zbiory biblioteczne podaje jedynie bibliotekarz.
 6. Pracownicy bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki są zobowiązani do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych oraz dezynfekowania blatów i innych powierzchni użytkowych. 
 7. Użytkownicy biblioteki zobowiązani są do zdezynfekowania rąk bezpośrednio po wejściu do pomieszczenia.
 8. Pracownicy biblioteki zobowiązani są do częstego wietrzenia pomieszczenia bibliotecznego.
 9. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników należy odłożyć w wyznaczone, odpowiednio oznakowane miejsce i poddać 2- dniowej kwarantannie. 
 10. Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniach biblioteki. 

§ 6

Organizacja pracy świetlicy szkolnej

 1. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystans od kolejnego opiekuna musi wynosić min.1,5m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w sali świetlicowej, innych salach dydaktycznych i na świeżym powietrzu.
 • Grupa świetlicowa nie może liczyć więcej niż 25 uczniów.
 • Wszyscy wchodzący do świetlicy mają możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.
 • Sale świetlicowe wietrzy się nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci oraz przed przyjściem wychowanków i po przeprowadzonej dezynfekcji.
 • Uczeń nie powinien przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich sytuacjach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie powinni zadbać o regularne czyszczenie zabawek i rzeczy.
 • W sali odległość między stanowiskami dla uczniów powinna wynosić min. 1,5 m.
 • Wychowawcy świetlicy zwracają szczególną uwagę na przestrzeganie przez dzieci zasad reżimu sanitarnego – częste mycie rąk, właściwe zasłanianie twarzy podczas kaszlu i kichania, dystans społeczny.
 • Jeżeli wychowawca zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych postępuje zgodnie z procedurą przewidzianą w takiej sytuacji.

§ 7

Zasady funkcjonowania kuchni i stołówki

1.   Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:

1)         ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz dziećmi,

2)         zachować odległość stanowisk pracy min. 1,5 m,

3)         stosować środki ochrony osobistej.

2.   Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.

3.   Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.

4.   Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.

5.   Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie i dezynfekcję, m.in.:

1)         przed rozpoczęciem pracy,

2)         przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,

3)         po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,

4)         po zajmowaniu się odpadami, śmieciami,

5)         po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji,

6)         po skorzystaniu z toalety,

7)         po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa,

8)         po jedzeniu, piciu.

6.   Na stołówce może przebywać tylko jedna grupa wraz z nauczycielem, przy czym uznaje się, że uczniowie spożywający posiłek w trakcie danej przerwy obiadowej stanowią grupę.

7.   Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.

8.   Przygotowane posiłki należy wydawać przez okienko podawcze. Posiłki odbierają pojedynczo dzieci lub, jeśli jest taka potrzeba, nauczyciel opiekujący się grupą.

9.   Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez dzieci/uczniów do okienka „zwrot naczyń”, skąd są na bieżąco są odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika kuchni.

10.    Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60 stopni z wykorzystaniem środków myjących.

§ 8

Zasady dostarczania i przyjmowania towaru do kuchni

1.   Dostawcy towarów powinni być zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej.

2.   Przywożony towar – produkty spożywcze – muszą być opakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3.   Towar dostawcy wystawiają przed wejściem do szkoły od strony pomieszczeń kuchennych.

4.       Dostawcy nie mogą wchodzić na teren szkoły ani kontaktować się bezpośrednio z pracownikami; w razie potrzeby zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

§ 9

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

1.       Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.

2.       O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

3.       Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły

4.       W szkole jest przygotowane pomieszczenie (pomieszczenie po sklepiku) tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.

5.       Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.

6.       W izolatorium dziecko przebywa pod opieką pracownika szkoły z zapewnieniem minimum 2 m odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.

7.       O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPiD w Rzeszowie (nr 606 399 989 lub  668 958 999 oraz organ prowadzący szkołę (172300200).

8.   Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.

9.       Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

10.   Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 10

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

1.   Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.

2.   Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.

3.   Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.

4.   Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.

5.   W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.

6.   Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.

7.   Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);

8.   Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

9.   Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

10.   O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

§ 11

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik szkoły został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym i organem prowadzącym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

§ 12

Postanowienia końcowe

1.   Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

2.   Procedura może być modyfikowana.

3.   Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.

4.   Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.

5.   O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.Skip to content