LOGOPEDA

W naszej szkole uczniowie objęci są pomocą logopedyczną. O rozwój mowy dbają wszyscy nauczyciele i wychowawcy w odpowiednim zakresie. Ponadto prowadzone są zajęcia specjalistyczne prowadzone przez logopedę szkolnego.

Na zajęcia logopedyczne w pierwszej kolejności kwalifikowani są uczniowie posiadające opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej, w której zawarte są wskazania do podjęcia zajęć logopedycznych w szkole oraz ci, którzy zostali zakwalifikowani do terapii przez logopedę szkolnego. Przesiewowe badania logopedyczne przeprowadzane są na początku roku szkolnego. Zajęcia logopedyczne prowadzone są grupowo lub jeśli zaistnieje taka potrzeba indywidualnie. Trwają 45 minut. Dzieci łączone są w grupy według problemów wymowy i wieku. Uczestnictwo w zajęciach nie jest obowiązkowe i to rodzice decydują czy chcą aby ich dziecko brało w nich udział. W zależności od decyzji podpisują stosowną zgodę lub rezygnację w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

W terapii logopedycznej bardzo ważna jest  współpraca z rodzicami oraz systematyczne wykonywanie ćwiczeń, również w domu. Zapraszam do zapoznania się z  REGULAMINEM. Wyrażenie zgody na udział dziecka w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

W naszej szkole obecnie prowadzą zajęcia trzy nauczycielki logopedii

Barbara Baran (7 godz.)

Marzena Fila (4 godz.)

Małgorzata Babiarz (2 godz.)

 

REGULAMIN UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

  • W zajęciach logopedycznych uczestniczą  dzieci posiadające opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej, w której zawarte są wskazania do podjęcia zajęć logopedycznych w szkole oraz uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do terapii przez logopedę szkolnego.

  • Dziecko powinno przynosić na zajęcia zeszyt oraz przybory szkolne (klej, ołówek, kredki itp) w przeciwnym razie rodzic nie uzyska informacji o obecności i ćwiczeniach do wykonywania w domu.

  • Rodzic podpisuje pisemną zgodę na udział dziecka w zajęciach.(dotyczy również dzieci kontynuujących terapię.) Zgoda lub rezygnacja mogą być w formie elektronicznej przesłane za pomocą dziennika elektronicznego.

  • W zajęciach mogą brać udział dzieci zdrowe, czyli bez kataru, kaszlu, gorączki lub innych zespołów chorobowych.

  • Rodzice są zobowiązani do dopilnowania aby dziecko stosowało się do zaleceń i systematycznie utrwalało ćwiczenia w domu, zwłaszcza, gdy ma ono trudności w opanowaniu tych kłopotliwych. Poprawne wykonanie zadanych ćwiczeń domowych należy potwierdzić podpisem sprawdzającego rodzica w zeszycie.

  • Logopeda zobowiązuje się do przekazywania wskazówek dotyczących ćwiczeń, prac domowych, oraz postępów ustnie lub zapisywać je w zeszycie dziecka.

  • Rodzice mogą kontaktować się z logopedą w celu uzyskania informacji na temat pracy z dzieckiem w domu oraz jego postępów w terapii. Kontakt może być osobisty, pisemny lub mailowy. (za pomocą dziennika elektronicznego).

  • Niewykonywanie zaleconych ćwiczeń lub nieuczęszczanie dziecka na zajęcia powoduje, że terapia nie posuwa się do przodu i jest formą rezygnacji z niej.

  • Zakończenie terapii nastąpi w momencie opanowania w możliwym zakresie materiału programowego niezbędnego do korekty rozpoznanej wady wymowy lub zaburzenia mowy albo w sytuacji uporczywego nieprzestrzegania warunków niniejszej umowy.

 

Skip to content