PEDAGOG SZKOLNY

Pedagog szkolny – godziny pracy:

/ aktualnie – praca zdalna /


Pon. 9.30 – 13.30
Wt. 8.00- 12.30
Śr. 8.00- 12.30
Czw. 9.30- 13.00
Pt. 8.00- 13.30

AKTUALNOŚCI:

https://fdds.pl/kwarantanna-nie-izoluje-od-przemocy-rusza-nowa-kampania-fundacji-dajemy-dzieciom-sile-za-drzwiami/

https://fdds.pl/gdy-podejrzewac-ze-dziecko-jest-krzywdzone/

https://fdds.pl/placowki-wojewodztwie-podkarpackim/

Wsparcie psychologiczne- informacje dla rodziców.
linki do stron:

Darmowe telefoniczne wsparcie w sytuacji pandemii COVID-19

http://www.szpital.rzeszow.pl/o_szpitalu/aktualnosci/art127.html

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/realizacja-sadowych-postanowien-o-kontaktach-z-dziecmi

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/infolinia-wsparcia-psychologicznego-uruchomiona-przez-wot

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-prowadzenia-wizyt-online-w-opiece-psychiatrycznej

https://www.gov.pl/web/koronawirus/infolinia-w-sprawie-koronawirusa-dla-osob-gluchych–efekt-wspolpracy-dla-dostepnosci


Zasady uczenia sie (PDF)

Internet (PDF)


MATERIAŁY MEN  – BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

cyberprzemoc_cz2 (1)

cyberprzemoc_seksting

zagrozenia-w-internecie1

zapobieganie-reagowanie-cyberpszemoc (1)

zapobieganie-reagowanie-gry-komputerowe (1)


https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/cyberbezpieczenstwo-w-szkolach-list-minister-edukacji-narodowej.html


Informacja na temat pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Szanowni Państwo!
Jeżeli Państwa dziecko napotyka na problemy w nauce, przejawia specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), sprawia trudności wychowawcze, ma dysfunkcje lub odchylenia rozwojowe może skorzystać z pomocy poradni- psychologiczno- pedagogicznej w celu wydania odpowiedniego dokumentu uprawniającego do korzystania z dostosowania warunków i form nauczania.
O badanie dziecka mogą wnioskować tylko rodzice (prawni opiekunowie) dziecka. Również rodzice dostarczają opinię do szkoły.
Istnieje również możliwość dostosowania warunków i formy do egzaminu gimnazjalnego.
Uczeń uprawniony do dostosowania to uczeń:
– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność;
– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym;
– posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;
– chory lub niesprawny czasowo ( zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza);
– posiadający opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią;
– który w roku szkolnym, w którym jest egzamin, był objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej, sytuację kryzysową lub traumatyczną ( pozytywna opinia rady pedagogicznej)
– cudzoziemiec, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (pozytywna opinia rady pedagogicznej).

Zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się przedkłada się dyrektorowi szkoły, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Krasnem znajduje się na terenie działania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie przy ul. Batorego 9, tel. 017-852-81-30. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.ppp1.rzeszow.edu.pl/
Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z oferty poradni najlepiej skontaktować się z pedagogiem szkolnym lub wychowawcą klasy.


Zachęcamy do lektury artykułów na ważne tematy.

LEWORĘCZNOŚĆ – artykuł

INTERNET, KOMPUTER … – artykuł

POSTAWY RODZICÓW – artykuł