LOGOPEDA

W naszej szkole dzieci objęte są pomocą logopedyczną.
Zajęcia logopedyczne prowadzone są grupowo lub jeśli zaistnieje taka potrzeba indywidualnie. Trwają 45 minut. Dzieci łączone są w grupy według problemów wymowy i wieku.
W zajęciach logopedycznych uczestniczą dzieci posiadające opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej, w której zawarte są wskazania do podjęcia zajęć logopedycznych w szkole oraz uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do terapii przez logopedę szkolnego. Przesiewowe badania logopedyczne przeprowadzane są na początku roku szkolnego. Uczestnictwo w zajęciach nie jest obowiązkowe i to rodzice decydują czy chcą aby ich dziecko brało w nich udział. W zależności od decyzji podpisują stosowną zgodę lub rezygnację.
W terapii logopedycznej bardzo ważna jest współpraca z rodzicami oraz systematyczne wykonywanie ćwiczeń, również w domu. Dla rodziców uczestników terapii opracowany został REGULAMIN.


Godziny pracy logopedy szkolnego:
(aktualne do końca semestru)

Poniedziałek: 7.15 -12.30
przerwa: 8.00-8.45;
Wtorek: 11.15-12.50
w tym nauczanie indywidualne
Środa: 7.15 -9.30
przerwa: 8.00-8.45;
Czwartek: 8.45-12.30
Piątek: 8.45-9.30


REGULAMIN UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

• W zajęciach logopedycznych uczestniczą dzieci posiadające opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej, w której zawarte są wskazania do podjęcia zajęć logopedycznych w szkole oraz uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do terapii przez logopedę szkolnego.

• Dziecko zobowiązane jest do przynoszenia na zajęcia zeszytu oraz przyborów szkolnych (klej, ołówek, kredki itp).

• Rodzic podpisuje pisemną zgodę na udział dziecka w zajęciach.(dotyczy również dzieci kontynuujących terapię.)

• W zajęciach mogą brać udział dzieci zdrowe, czyli bez kataru, kaszlu, gorączki lub innych zespołów chorobowych.

• Rodzice są zobowiązani do dopilnowania aby dziecko stosowało się do zaleceń i systematycznie utrwalało ćwiczenia w domu, zwłaszcza, gdy ma ono trudności w opanowaniu tych kłopotliwych. Poprawne wykonanie zadanych ćwiczeń domowych należy potwierdzić podpisem sprawdzającego rodzica w zeszycie.

• Logopeda zobowiązuje się do przekazywania wskazówek dotyczących ćwiczeń, prac domowych, oraz postępów ustnie lub zapisywać je w zeszycie dziecka.

• Rodzice powinni kontaktować się z logopedą w celu uzyskania informacji na temat pracy z dzieckiem w domu oraz jego postępów w terapii. Kontakt może być osobisty, pisemny lub mailowy. (za pomocą programu Synergia)

• Niewykonywanie zaleconych ćwiczeń lub nieuczęszczanie dziecka na zajęcia powoduje, że terapia nie posuwa się do przodu i jest formą rezygnacji z niej.

• Zakończenie terapii nastąpi w momencie opanowania w możliwym zakresie materiału programowego niezbędnego do korekty rozpoznanej wady wymowy lub zaburzenia mowy albo w sytuacji uporczywego nieprzestrzegania warunków niniejszej umowy.


Ćwiczenia z logopedą to za mało – ĆWICZ Z DZIECKIEM W DOMU – zobacz artykuł w formacie PDF