LOGOPEDA

L O G O P E D A 

W naszej szkole dzieci objęte są pomocą logopedyczną.

W ramach tej pomocy prowadzone są działania profilaktyczne i terapeutyczne.

 

Badania przesiewowe

W naszej placówce na początku każdego roku szkolnego przeprowadzane są przesiewowe badania logopedyczne. Mają one na celu wyłonienie uczniów z problemami logopedycznymi. Wyniki badań otrzymują wychowawcy klas, którzy przekazują te informacje na spotkaniach z rodzicami.  Są one dostępne przez cały okres roku szkolnego zarówno u wychowawcy jak i logopedy szkolnego.  Chętni rodzice mogą uzyskać szczegółowe informacje na temat problemów wymowy swojego dziecka bezpośrednio u terapeuty.

Godziny pracy logopedy szkolnego:

Poniedziałek: 7.15 -10.15
przerwa: 8.00-8.45
Wtorek: 11.15-15.45
w tym nauczanie indywidualne i konsultacje dla rodzica z dzieckiem,
przerwa 12.50 – 15.00
Środa: 7.45 -9.30
przerwa: 8.00-8.45
Czwartek: 8.45-12.10 w tym konsultacje nauczyciela (11.00 – 11.25)
Piątek: 7.15-11.45
przerwa: 7.45-8.45

 

REGULAMIN UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Zasady udziału w zajęciach logopedycznych

W zajęciach logopedycznych uczestniczą dzieci posiadające opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej, w której zawarte są wskazania do podjęcia zajęć logopedycznych w szkole oraz uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do terapii przez logopedę szkolnego.

Po zakwalifikowaniu dziecka na zaj. logopedyczne wymagana jest  decyzja rodziców. Uczestnictwo w nich nie jest obowiązkowe i to rodzice decydują czy chcą aby ich dziecko brało w nich udział. W zależności od decyzji podpisują stosowną zgodę lub rezygnację z zajęć.

Zajęcia logopedyczne prowadzone są grupowo lub jeśli zaistnieje taka potrzeba indywidualnie.

Dzieci łączone są w grupy według problemów wymowy i wieku.

Uczniowie spóźniający się, mają odpowiednio krótszy czas zajęć. Nieobecność na zajęciach nie może być odrabiana.

Dziecko zobowiązane jest do przynoszenia na zajęcia zeszytu oraz przyborów szkolnych (klej, ołówek, kredki itp).

Rodzic podpisuje pisemną zgodę na udział dziecka w zajęciach.(dotyczy również dzieci kontynuujących terapię.)

W zajęciach mogą brać udział dzieci zdrowe, czyli bez kataru, kaszlu, gorączki lub innych zespołów chorobowych.

Zadaniem rodziców jest dbanie o systematyczne uczęszczanie dzieci na zajęcia terapeutyczne. Powtarzające się lub trwające powyżej miesiąca nieobecności powinny być usprawiedliwione u logopedy np. drogą mailową.

Zadaniem logopedy jest przekazywanie rodzicom informacji o nieobecności dzieci na zaj. logopedycznych trwających powyżej miesiąca, a w przypadku ich nieusprawiedliwienia przekazaniu tej informacji do wychowawcy klasy.

Rodzice mogą zrezygnować z udziału dziecka w zajęciach jedynie w formie pisemnej. Stosowne oświadczenie (można je pobrać ze strony internetowej lub poprosić o przesłanie logopedę) należy podpisane przekazać wychowawcy klasy lub bezpośrednio do logopedy szkolnego.

Rodzice są zobowiązani do dopilnowania aby dziecko stosowało się do zaleceń i systematycznie utrwalało ćwiczenia w domu, zwłaszcza, gdy ma ono trudności w opanowaniu tych kłopotliwych.

Logopeda zobowiązuje się do przekazywania wskazówek dotyczących ćwiczeń, prac domowych, oraz postępów ustnie lub zapisywać je w zeszycie dziecka. (Patrz: „Zasady korzystania z zeszytów do logopedii”.)

Rodzice powinni kontaktować się z logopedą w celu uzyskania informacji na temat pracy z dzieckiem w domu oraz jego postępów w terapii. Kontakt może być osobisty, pisemny (zeszyt do logopedii) lub mailowy.

Niewykonywanie zaleconych ćwiczeń lub nieuczęszczanie dziecka na zajęcia powoduje, że terapia nie posuwa się do przodu i jest formą rezygnacji z niej. Rodzice rezygnujący z terapii, powinni podpisać stosowne pisemne oświadczenie.

Zakończenie terapii nastąpi w momencie opanowania w możliwym zakresie materiału programowego niezbędnego do korekty rozpoznanej wady wymowy lub zaburzenia mowy albo w sytuacji uporczywego nieprzestrzegania warunków niniejszej umowy.
Zasady korzystania z zeszytów do logopedii

Zgodnie z zaleceniem dyrekcji szkoły logopeda zobowiązany jest do umieszczania stosownych adnotacji i ćwiczeń do domu w zeszycie do logopedii.

Każdy udział w zaj. logopedycznych jest przez logopedę potwierdzony wpisem z datą i podpisem. Krótka adnotacja (ocena pozytywna lub negatywna) oraz jej brak (ocena neutralna) są informacją o pracy dziecka na zajęciach.

W drugim etapie terapii logopedycznej dyslalii dzieci otrzymują materiał wyrazowy do ćwiczeń w domu. Należy wykonywać wszystkie ćwiczenia od początku do momentu opanowania poprawnej wymowy danej głoski.

Logopeda nie przekazuje nowych ćwiczeń bez opanowania poprzedniego materiału.

Poprawne wykonanie przez dziecko ćwiczeń w domu rodzice powinni potwierdzić podpisem.

Ćwiczenia aparatu mownego przekazane przez logopedę należy wykonywać zawsze przed ćwiczeniami materiału słownego.

Uczniowie posiadający zeszyt do logopedii zawsze otrzymują wpis o obecności na zajęciach, ale nie zawsze otrzymują ćwiczenia do domu. Jest to uwarunkowane etapem i charakterem prowadzonej terapii, a także niemożliwością przekazania za pomocą wydruku wszystkich wykonywanych na zajęciach ćwiczeń.

Brak zeszytu do logopedii uniemożliwia otrzymanie powyższych wpisów, informacji oraz ćwiczeń.

Zeszyt do logopedii może służyć do przekazywania informacji zarówno od logopedy do rodziców, jak również od rodziców do logopedy.

Kontakt rodziców z logopedą.

W terapii logopedycznej bardzo ważna jest współpraca logopedy z rodzicami oraz systematyczne wykonywanie ćwiczeń, również w domu.

Rodzice odprowadzający i przyprowadzający dziecko na zajęcia mają w tym czasie możliwość uzyskanie krótkiej, bezpośredniej informacji o bieżącej pracy z dzieckiem. Ponad to zachęcam do korzystania z cotygodniowych konsultacji nauczyciela i umawiania się na konsultacje rodzica razem z dzieckiem, umożliwiające indywidualny pokaz ćwiczeń.

Dotychczas informacje dotyczące zajęć dodatkowych przekazywane były rodzicom głównie za pośrednictwem wpisów do zeszytów oraz dzięki pomocy wychowawców. Od nowego semestru logopeda będzie je przekazywał bezpośrednio rodzicom. Do tego celu służy zeszyt do logopedii oraz poczta elektroniczna. W przypadku braku kontaktu logopedy z dzieckiem (np. nieobecność na zajęciach) lub nienoszenia przez nie zeszytu do logopedii, przekazywanie informacji tą drogą jest niemożliwe. Rodzice zobowiązani są do odczytywania wiadomości przekazywanych drogą elektroniczną lub kontaktu osobistego z logopedą.

  • Cotygodniowe konsultacje nauczyciela: czwartek 11.00-11.25
  • Konsultacje dla rodzica z dzieckiem, po umówieniu się z logopedą: wtorek 12.30-12.50
  • Adres do korespondencji: logopedia@krasne.edu.pl
  • Program Synergia Librus – moduł „WIADOMOŚCI”.

Zgodnie z regulaminem korzystania z e-dziennika odczytanie informacji przez rodzica zawartej w module WIADOMOŚCI jest równoznaczne z odczytaniem treści komunikatu, co potwierdzone zostaje automatycznie odpowiednią adnotacją systemu przy wiadomości. Adnotację potwierdzającą odczytanie wiadomości w systemie uważa się za dowód dostarczenia jej do rodzica/prawnego opiekuna ucznia.

Krasne,………………….

Oświadczenie

 

Rezygnuję z udziału syna/córki …………………………………………………………….. ucznia klasy ……………….. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem z zajęć logopedycznych organizowanych na terenie szkoły.

…………………………………………………

Podpis rodzica/ prawnego opiekuna

REZYGNACJA / PDF – pobierz /