“Szkoła przyszłości…”

„Szkoła przyszłości.

Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego obszaru metropolitalnego”


28.01.2019

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ DO PROJEKTU

Zarządzenie _ SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI

Regulamin rekrutacji _ SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI

Karta zgłoszenia Ucznia _ SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI


WÓJT GMINY KRASNE
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego obszaru metropolitalnego”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Priorytet IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych u 460 uczniów i uczennic, w tym niepełnosprawnych, uczących się w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Krasnem oraz Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Palikówce, w zakresie:
nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, 
podniesienie kompetencji 52 nauczycieli w zakresie wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych oraz stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu 
i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), 7 nauczycieli w zakresie wykorzystywania metody eksperymentu w nauczaniu.

Projekt jest realizowany od września 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 839 012,26 zł
Całkowita wartość projektu wynosi: 987 073,25 zł.

Uczniowie i uczennice, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mogli uczestniczyć w:
zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe uczniów: dydaktyczno-wyrównawczych 
lub rozwijających uzdolnienia z matematyki, j. angielskiego, informatyki, 
zajęciach pozalekcyjnych z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych,
zajęciach pozalekcyjnych związanych z wykorzystaniem metody eksperymentu.

Rekrutacja uczniów i uczennic na zajęcia odbywać się będzie od stycznia do lutego 2019 r.

Wszystkich nauczycieli wymienionych szkół zapraszamy do udziału w szkoleniach z zakresu:
stosowania metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych,
stosowania metody doświadczenia i eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych,
włączania i korzystania z narzędzi TIK w procesie dydaktycznym.

Rekrutacja nauczycieli na kursy doskonalące odbywać się będzie od października do listopada 2018 r.

Udział w projekcie dla wszystkich uczestników jest bezpłatny !

W szkołach biorących udział w projekcie zostaną wyposażone szkolne pracownie do nauczania przedmiotów przyrodniczych w pomoce dydaktyczne – jako element wspomagający kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych i przyrodniczych. Szkoły otrzymają mobilny sprzęt i narzędzia TIK.

Szczegółowe informacje dostępne są w sekretariatach: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem, 
36-007 Krasne 742, tel. 17 2300306; Szkoły Podstawowej w Palikówce, 36-073 Palikówka 271, 
tel. 17 2300335 oraz w Biurze projektu w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Obsługi Szkół 
w Krasnem, 36-007 Krasne 743B, tel.17 2300298.